برای افزایش عزت نفس راهکار هایی را در پیش رو داریم که هر کدام به نوبه خود تاثیرات فوق العاده ای را در زندگی و شخصیت افراد می گذارد.روش های افزایش عزت نفس عبارت است از:
 1. مثبت فکر کردن در مورد خودمان و یادداشت نقاط قوت و ضعفمان
 2. به موفقیت هایی که دست یافتید، افتخار کنید
 3. اهداف کوچک و قابل دسترسی را برای خود تعیین کنید
 4. ارزش های شخصی خود را حفظ کنید و به آنها وفادار بمانید
 5. به فعالیت هایی که علاقه دارید، بپردازید
 6. شما کامل نیستید
 7. مسئولیت پذیر باشید
 8. خودتان را با کسی مقایسه نکنید
 9. مراقب بدن خود باشید و خودتان را دوست داشته باشید
 10. خودتان را کوچک و تحقیر نکنید
 11. تصورات منفی را از خود دور کنید
 12. استفاده کمتر از شبکه های اجتماعی و افزایش تجربیات واقعی
 13. افزایش اناگرام چیست در زندگی