درود
خداوند مهندس عماد استارتر تاپیک را رحمت کنه
خیلی زود و در جوانی از این دنیا رفت
مهندسی کامپیوتر با روحی لطیف و طبع شاعرانه ...