درود

ابتدا وارد SSH شوید و سپس دستور زیر را وارد کنید


کد:
nano -w /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html
به جای خط


اگر خطای زیر را داد

کد:
-bash: nano: command not found
ابتدا دستور زیر را بزنید

کد:
yum -y install nano

کد:
LANG_ENCODING=iso-8859-1

خط زیر را جاگزین کنید
کد:
LANG_ENCODING=utf-8