برای اتصال در دو شافت که نیاز به انتقال نیرو دارند از [Only registered and activated users can see links. ] استفاده می نمایند . کوپلینگ باعث می گردد که شافتها از انتها به هم متصل شوند و این نکته قابل ذکر می باشد که [Only registered and activated users can see links. ] ها در حالت عادی اتصال مابین شافت ها را قطع نمی کنند و در صورتی منجر به قطعی می شود که از [Only registered and activated users can see links. ] محدود کننده گشتاور استفاده گردد این نوع از کوپلینگ ها در صورت مشاهده عبور بیش از حد مجاز باشد اتصال را قطع می کنند
[Only registered and activated users can see links. ]